Opći uvjeti organizacije događaja i najma prostora - Clubhouse Golf vjenčanja i eventi | restoran s pogledom na golf terene

Opći uvjeti organizacije događaja i najma prostora

Općim uvjetima Zeleni svijet d.o.o. uređuje osnove poslovnih odnosa između Zelenog svijeta i klijenata kojima trajno ili povremeno pruža usluge. Opći uvjeti izrađeni su u pisanom obliku i dostupni su u prostorijama Zelenog svijeta, Jadranska avenija 6, Zagreb, te na internetskim stranicama.

Ovi Opći uvjeti i sve njihove odredbe primjenjuju se i prilikom sklapanja Ugovora putem sredstava daljinske komunikacije, u kojem slučaju potpis Klijenta nije potreban.

Izrazi koji se koriste u ovom dokumentu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Definicije I tumačenja
Ugovor je pravni posao zaključen suglasnim očitovanjem volja dviju ili više osoba usmjerenim na
proizvođenje pravom dopuštenih pravnih učinaka koji se sastoje u postanku, prestanku ili promjeni pravnih odnosa.

Sklapanje Ugovora na daljinu – Za sklapanje ugovora važno je da su stranke izjavile svoju volju, bilo riječima, uobičajenim znakovima ili drugim ponašanjem (konkludentnim radnjama) iz kojeg se može zaključiti postojanje i sadržaj volje te identitet davatelja izjave. Zakonom je izričito propisano da se izjava volje može dati i pomoću različitih komunikacijskih sredstava, dakle i putem e-maila, faksa, poruke i sl. Ugovor na daljinu je ugovor sklopljen između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije. Sredstva daljinske komunikacije jesu ona sredstva koja su pogodna za sklapanje ugovora između trgovca i potrošača bez istodobne fizičke nazočnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu kao što su adresirani i neadresirani
tiskani materijal, univerzalna pisma i dopisnice, tiskane promidžbene poruke s narudžbenicom, katalozi, telefoni s ljudskim posredovanjem i bez njega, radio, videofon, videotekst, telefaks, televizija, internet i elektronička pošta.

Organizator – Zeleni svijet d.o.o.
Klijent – Kupac asortimana Organizatora.
Usluge – Asortiman u ponudi Organizatora.

I. Opći uvjeti
1.1. Ovim Općim uvjetima utvrđuju se uvjeti prodaje proizvoda i usluga iz asortimana društva Zeleni svijet d.o.o. (dalje u tekstu: Organizator), te se uređuju međusobni odnosi Organizatora i kupca takvih proizvoda i usluga (Dalje u tekstu: Klijent) iz asortimana Organizatora (proizvodi i usluge zajedno: Usluge). Opći uvjeti su sastavni dio Ugovora i/ili Ponude.
1.2. Opći uvjeti se primjenjuju na prodaju Usluga (a) u slučaju kada Organizator i Klijent nisu sklopili zaseban pisani ugovor kojim uređuju pitanja regulirana ovim Općim uvjetima, te (b) u onoj mjeri u kojoj odredbe zasebnog ugovora sklopljenog između Organizatora i Klijenta nisu u suprotnosti s odredbama Općih uvjeta.
1.3. Opći uvjeti dopunjuju posebne odredbe utvrđene u ugovoru sklopljenom između Organizatora i Klijenta i obvezuju isto kao i takav ugovor. U slučaju neslaganja Općih uvjeta i posebnih odredbi utvrđenih u pisanom ugovoru sklopljenom između Organizatora i Klijenta vrijede posebne odredbe.
1.4. Klijent upitom za Usluge, prihvato m Ponude, plaćanjem cijene i/ili avansa, ili primitkom isporuke Usluga potvrđuje da je suglasan s odredbama Općih uvjeta te ih prihvaća u cijelosti. U slučaju telefonske prodaje, odnosno prodaje preko interneta smatra se da je Klijent prihvatio odredbe ovih Općih uvjeta onda kada je telefonom odnosno preko interneta ugovorio organizaciju događaja.
II. Upit za Usluge
2.1. Upit Klijenta mora biti dostavljen Organizatoru u pisanom obliku i to neposredno, poštom, telefaksom ili putem elektronske pošte, te u istom Klijent mora definirati vrstu i količinu Usluga.
2.2. Svaki Upit Klijenta u pravilu mora sadržavati: naziv Klijenta, precizan opis Usluge, broj korisnika, datum i trajanje Usluge.
2.3. Radi izbjegavanja svake dvojbe, Organizator nije obvezan na temelju primljenog upita Klijentu dostaviti Ponudu i u tom trenutku ne nastaje obveza Organizatora.
III. Ponuda Usluga
3.1. Organizator Klijentu dostavlja ponudu (dalje utekstu: Ponuda) za kupnju Usluga s rokom valjanosti 3 (tri) dana osim ukoliko nije na njoj drugačije navedeno. Ponuda može biti dostavljena Klijentu na temelju njegovog upita elektronskom poštom u slobodnoj formi ili na dokumentu Ponude.
3.2. Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku iz bilo kojeg razloga povući Ponudu prije njezinog prihvata od strane Klijenta putem pisane obavijesti Klijentu.
3.3. Dostavljena Ponuda zamjenjuje sve prethodne ponude ili korespondenciju u odnosu na istu transakciju ili upit.
3.4. Dostava ponude ne smatra se rezervacijom termina, za potvrdu termina potrebna je pismena potvrda putem maila. Potvrda termina smatra se prihvaćanjem Ponude.
3.5. Ponuda predstavlja povjerljiv podatak Organizatora i Klijent ju ima pravo koristiti samo za svoje interne potrebe i nema ju pravo koristiti za potrebe pripreme bilo koje narudžbe ili ponude za usluge koje predstavljaju supstitut uslugama Organizatora.
3.6. Ukoliko Klijent nije izvršio prihvat Ponude u pisanom obliku do datuma navedenog u članku 3.1, Organizator nije više obvezan Ponudom. Iznimno, ukoliko Organizator odluči prihvatiti takav prihvat ponude cijena za naručene Usluge se povećava za 20% (dvadeset posto) jer se smatra hitnim Uslugama.
3.7. Nakon prihvata Ponude Klijent nije ovlašten mijenjati vrstu i količinu Usluga, kao niti način isporuke, osim uz prethodno odobrenje Organizatora. A to posebno obuhvaća, ali nije isključivo vezano za:
• izmjene postava na dan događaja – Organizator može odbiti ukoliko nije u mogućnosti napraviti promjene do početka događaja;
• izmjene menija i dogovorenog pića;
• izmjene u broju osoba;
• izmjena vremena trajanja događaja;
3.8. Klijent je suglasan da će događaju nazočiti minimalan broj osoba najavljen za izradu konačne ponude. Klijent se za navedeni minimalni broj osoba obvezuje Organizatoru platiti jediničnu cijenu iz Ponude, pri čemu konačna cijena može biti i veća u slučaju većeg konačnog i stvarnog broja osoba na događaju.
IV. Otkaz Usluga od strane Organizatora
4.1. Organizator može otkazati aranžman ili izvršiti promjene programa i/ili ugovorenog prostora ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti (viša sila po važećim pravnim standardima) te u drugim situacijama koje onemogućuju ili znatno otežavaju ispunjenje ugovora, a koje bi, da su nastupile u vrijeme sklapanja Ugovora, za Organizatora bile opravdanim razlogom da ne sklopi ugovor (npr. u slučaju rata, nemira, štrajka, terorističke akcije, sanitarnog poremećaja, elementarne nepogode, prometne nezgode, vremenske neprilike i sl.).
4.2. Organizator ima pravo otkazati Ugovor i u drugim slučajevima koji su predviđeni ovim Općim uvjetima, Ugovorom te važećim propisima.
4.3. U slučaju otkazivanja događaja od strane Organizatora, Organizator se obvezuje na povrat ukupno uplaćenih sredstava u zakonskom roku unutar 14 dana od datum otkaza.
V. Otkaz usluge od strane Klijenta
5.1. Dogovoreni termini i rokovi su obvezujući.
5.2. Odustajanje bez plaćanja troškova: Osim zakonski određenih slučajeva, Klijent se može odreći ugovora bez plaćanja troškova ako se bitno promijene bitni uvjeti:
• ako se značajno promijene bitne karakteristike usluga,
• ako se dogovorena cijena poveća za više od 15%,
5.3. Odustajanje s troškovima otkazivanja; Troškovi odustajanja određeni su razmjerno cijeni usluga, vremenu podnošenja zahtjeva za odustajanje i vrsti usluga. Cijena se smatra ukupnom cijenom dogovorenih usluga.
5.4. Klijent se može u bilo kojem trenutku odreći ugovora o organizaciji događaja uz plaćanje naknade za odustajanje, osim u slučajevima navedenim pod točkom 5.2., kada nije obvezan platiti naknadu za odustajanje.
5.5. Klijentu se obračunavaju sljedeći troškovi:
• do 30. dana prije održavanja događaja 20% Cijene
• od 29. do 22. dana prije održavanja događaja 40% Cijene
• od 21. do 15. dana prije održavanja događaja 50% Cijene
• od 14. do 8. dana prije održavanja događaja 70% Cijene
• od 7. dana do dana održavanja događaja 100% Cijene
• nepojavljivanje 100% Cijene
VI. Uvjeti korištenja i naknada štete
6.1. Nije dozvoljeno unošenje vlastite hrane i pića.
6.2. Organizator nije dužan osigurati slobodan parking.
6.3. Vremensko trajanje događaja odvija se prema unaprijed definiranom vremenskom periodu. U slučaju produljenja trajanja eventa od strane Klijenta, produljenje mora odobriti Organizator uz dodatnu naplatu po satu dodatnog trajanja, a koju se Klijent obvezuje platiti povrh ranije ugovorene cijene.
6.4. Ukoliko Klijent ne zna točno vrijeme završetka događanja, nužno je definirati okvirno trajanje vremena što znači do 60 minuta raniji završetak od najavljenog do 60 minuta kasniji završetak od najavljenog. Cijena ponude formira se prema najkasnijem procijenjenom završetku te se do tog vremena prostor smatra unajmljenim za Klijenta.
6. 5. Klijent se obvezuje unajmljni prostor koristiti na način da ga čuva od oštećenja, uključivo sav namještaj, uređaje i opremu koja se nalazi u prostoru. Klijent se obvezuje nadoknaditi štetu koju on ili njegovi gosti prouzroče u unajmljenom prostoru i na zajedničkim dijelovima i uređajima objekta u kojem se nalazi unajmljeni prostor. Klijent je također odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed neodgovarajućeg korištenja odnosno zanemarivanja prostora.
6.6. Nastalu štetu Organizator naplaćuje prema važećem cjeniku. U slučaju nastanka štete koja nije propisana i predviđena cjenikom, naplata će se izvršiti prema stručnoj procjeni vrijednosti štete.
6.7. U slučaju Klijentovog oglušivanja na odredbe Općih uvjeta, Organizator mu u bilo kojem trenutku može otkazati suradnju, ne ograničavajući se samo na pojedini događaj već trajno.
VII. Uvjeti plaćanja
7.1. Klijent je dužan platiti naručene Usluge na temelju izdanog računa Organizatora.
7.2. Ukoliko nije drugačije izričito dogovoreno, valuta plaćanja je 8 (osam) dana od dana održavanja događaja.

7.3. Ugovorne strane su suglasne da dužničko-vjerovnički odnos nastaje na dan svakog pojedinog prihvata Ponude od strane Klijenta ako nisu ispunjeni uvjeti iz točke 5.1.
7.4. Klijent je dužan platiti cijenu za Usluge najkasnije do datuma valute plaćanja i na broj računa kako su navedeni na računu Organizatora.
7.5. Za sve uplate izvršene nakon datuma valute plaćanja naznačenog na računu Organizatora, Organizator će Klijentu zaračunati zatezne kamate na nepodmireni iznos dugovanja po najvišoj stopi dopuštenoj u Republici Hrvatskoj.
7.6. Klijent se obvezuje u roku od osam (8) dana od primitka računa ili drugog zahtjeva za plaćanje od strane Organizatora obavijestiti Organizatora ukoliko osporava iznose navedene na računu, odnosno da osporava sam zahtjev za plaćanje i to putem obrazloženog pisanog dopisa, u protivnom će se smatrati da Klijent prihvaća kao svoju obvezu takav iznos odnosno zahtjev za plaćanje kako je naveden na računu ili drugom zahtjevu za plaćanje.
7.7. Prigovori Klijenta vezano uz nedostatke Usluga ne daju pravo Klijentu na neplaćanje odnosnih računa za Usluge.
7.8. Klijent nema prava vršiti prijeboj svojih potraživanja prema Organizatoru s iznosima koje je dužan platiti Organizatoru temeljem ugovora na koje se primjenjuju ovi Opći uvjeti, te nema prava vršiti bilo kakvo pravo zadržanja u odnosu na iznose koje je dužan platiti sukladno ugovorima na koje se primjenjuju ovi Opći uvjeti, bez prethodnog pisanog odobrenja Organizatora.
7.9. Ugovorne strane su suglasne da neće vršiti bilo kakva umanjivanja dospjelih iznosa zbog bankovnih naknada, troškova preračunavanja, kvota ili bilo kojih drugih poreza, naknada ili pristojbi. Plaćanje će se smatrati uredno izvršenim kada osoba koja prima uplatu zaprimi puni iznos koji je predmet plaćanja na svoj transakcijski račun koji je primatelj iznosa naznačio drugoj strani.
7.10. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Organizator ima pravo obustaviti daljnje isporuke Usluga, odnosno raskinuti suradnju, u slučaju kašnjenja s plaćanjem od strane Klijenta ili ukoliko razumno smatra da tražbine za plaćanje cijene za Usluge nisu u dovoljnoj mjeri pokrivene sredstvima osiguranja predviđenima ugovorom. U takvom slučaju Organizator ima pravo za buduće isporuke Usluga zahtijevati plaćanje unaprijed.
VIII. Čuvanje poslovne tajne
8.1. Stranke se obvezuju da će:
– sve poslovne tajne, poslovne slučajeve i sva znanja i informacije o poslovanju I poduzeću koja su dobivena/postala poznata tijekom pripreme I provedbe događaja;
– sadržaje ugovora;
– izvještaje ili uručene dokumente, smjernice okružnice, objave ili ostale poslovne dokumente;
– uvjete kupnje, isporuke, plaćanja I cijene, te ostale uvjete držati u tajnosti.
IX. Zaštita osobnih podataka
9.1. Klijenti svoje osobne podatke daju Organizatoru dobrovoljno. Osobni podaci Klijenta potrebni su Organizatoru u procesu realizacije ugovorenog događaja te će se koristiti za daljnju komunikaciju, ugovaranje i izvršenje usluga obuhvaćenih događajem. Organizator će osobne podatke Klijenta obrađivati, koristiti i čuvati u skladu s primjenjivim propisima, uključujući GDPR, te ih neće iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim dobavljačima i suradnicima koji sudjeluju u realizaciji ugovorenog događaja.
9.2. Pod uvjetom da je Klijent za to dao svoju privolu, Organizator može upotrebljavati osobne podatke  Klijenta u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija, newslettera). Svaki Klijenat može u bilo kojem trenutku uskratiti suglasnost za korištenje osobnih podataka u marketinške svrhe slanjem e-mail zahtjeva Organizatoru na info@zelenisvijet.hr.
X. Nadležnost
10.1. Na sve međusobne odnose između Organizatora i Klijenta koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se svi odgovarajući propisi Republike Hrvatske.
10.2. Pravni termini korišteni u ovim Općim uvjetima bit će tumačeni u skladu s hrvatskim pravom, a ne prema razumijevanju tih pravnih termina u bilo kojoj drugoj državi ili jurisdikciji.
10.3. Sve sporove koji proizlaze iz ovih Općih uvjeta ili su u svezi s njima, te sporove iz sklopljenih ugovora li u svezi s njima, a na koje se primjenjuju ovi Opći uvjeti, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz njega proistječu, Organizator i Klijent nastojat će riješiti mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju za rješavanje spora je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.
10.4. Za ove Opće uvjete je mjerodavno hrvatsko pravo.
XI. Stupanje na snagu
11.1. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu na dan objave i primjenjuju se na sve Klijente koji su naručili Usluge, prihvatili Ponudu, platili cijenu ili primili isporuku Usluga nakon tog dana.
11.2. Na Klijente s kojima je ranije zaključen zaseban ugovor, ovi Opći uvjeti se počinju primjenjivati protekom roka od 30 dana od dana objave.
11.3. Ovi Opći uvjeti objavljuju se na službenoj web stranici Organizatora.
XII. Izmjene i dopune Općih uvjeta
12.1. Organizator pridržava pravo izmjene i dopune ovih Općih uvjeta te će iste objaviti i učiniti dostupnim na zakonom predviđeni način. Izmjene i dopune ovih Općih uvjeta stupaju na snagu na dan objave i primjenjuju se na način određen u članku X. gore.
U Brdovcu, 15.02.2024.